Haltu áfram til að sjá tillögur að niðurstöðum

  Hvernig Airbnb gætir öryggis gestgjafa

  Frekari upplýsingar um innifalda vernd Airbnb.
  Höf: Airbnb, 4. feb. 2020
  3 mín. lestur
  Síðast uppfært 17. nóv. 2022

  Aðalatriði

  Hvort sem þú ert nýr gestgjafi eða ert að kynna þér málin gætir þú haft spurningar um vernd fasteignar og muna þegar ferðamenn gista á heimilinu. Tjón og öryggisvandamál geta komið upp í undantekningartilfellum en Airbnb býður upp á margskonar vernd fyrir gestgjafa og gesti.

  Notendalýsingar og umsagnir

  Airbnb hjálpar þér að kynnast gestum. Ef þú býður hraðbókun getur þú sérsniðið stillingarnar hjá þér til að leggja viðbótarkröfur á gesti umfram bókunarkröfur okkar til allra gesta. Ef þú vilt staðfesta bókunarbeiðnir handvirkt getur þú skoðað notendalýsingar gesta og lesið umsagnir fyrri gestgjafa áður en þú samþykkir tiltekna bókun.

  Þar sem gestgjafar og gestir geta aðeins veitt hvor öðrum umsögn eftir að bókun er lokið veistu að umsögnin er byggð á raunverulegri upplifun. Þú getur einnig notað örugga skilaboðakerfi Airbnb til að spyrja spurninga og greina frá væntingum hvenær sem er áður en gestur gistir hjá þér.

  AirCover fyrir gestgjafa

  AirCover fyrir gestgjafa veitir öllum gestgjöfum á Airbnb vernd frá A til Ö. Því fylgir vernd til að auðkenna gesti réttilega áður en ferð hefst og tækni sem skimar bókanir til að draga úr líkum á truflandi samkvæmum og eignatjóni.

  AirCover fyrir gestgjafa fylgir ábyrgðartrygging gestgjafa upp að 1 milljón Bandaríkjadala og eignavernd gestgjafa upp að 3 milljónum Bandaríkjadala sem nær yfir listmuni, verðmæta muni, bíla á stæði, báta, önnur ökutæki og fleira.

  Frekari upplýsingar um AirCover fyrir gestgjafa

  Grunnreglur

  Grunnreglur fyrir gesti eru viðmið sem hægt er að framfylgja og allir gestir þurfa að fara eftir. Samkvæmt grunnreglunum þurfa gestir að ganga vel um eignir, fylgja húsreglum láta vita tímanlega komi eitthvað upp á og skilja við heimilið þannig að ekki þurfi að þrífa óhóflega mikið. Allir gestir sem bóka verða að ganga að þessum reglum fyrir bókun.

  Aðgangsöryggi

  Airbnb beitir fjölda öryggisráðstafana til að standa vörð um aðgang notenda—til dæmis með viðbótarsannvottun þegar einhver skráir sig inn úr nýjum síma eða tölvu—og við sendum út viðvaranir þegar breytingar eru gerðar á aðgangi. Ef þú notar Airbnb í öllu ferlinu (samskiptum, bókun og greiðslu) nýtur þú góðs af reglum og vernd Airbnb.

  Aðstoð allan sólarhringinn

  Þjónustuver Airbnb um allan heim eru til taks á 62 tungumálum til að aðstoða við:

  • Endurbókun
  • Endurgreiðslur
  • Málamiðlun

  Fá frekari upplýsingar um reglur okkar og vernd

  Með þessa vernd til staðar getur þú tekið á móti gestum af öryggi. Skoðaðu AirCover fyrir gestgjafa fyrir nánari upplýsingar um þær mikilvægu ráðstafanir sem Airbnb gerir til að tryggja öryggi gestgjafa.

  Eftirfarandi vernd sem heyrir undir AirCover fyrir gestgajafa, nánar tiltekið eignavernd gestgjafa, ábyrgðartrygging gestgjafa og ábyrgðartrygging upplifana, gildir hvorki um gestgjafa sem bjóða gistingu eða upplifanir í Japan þar sem gestgjafatrygging í Japan og upplifunartrygging í Japan gilda né gestgjafa sem bjóða gistingu í gegnum Airbnb Travel LLC. Gestgjafavernd í Kína gildir fyrir gestgjafa sem buðu gistingu eða upplifanir á meginlandi Kína. Eignavernd gestgjafa tengist ekki ábyrgðartryggingu gestgjafa. Hafðu í huga að aðrir skilmálar, skilyrði og undanþágur gilda.

  Ef þú býður gistingu í Bretlandi er ábyrgðartrygging gestgjafa undir ábyrgð Zurich Insurance PLC og hún er gerð upp án nokkurs viðbótarkostnaðar fyrir gestgjafa í Bretlandi af Airbnb U.K. Services Limited, tilnefndum fulltrúa Aon U.K. Limited, sem er með heimild og undir eftirliti fjármálaeftirlitsins (FCA). Skráningarnúmer Aon hjá FCA er 310451. Þú getur staðfest upplýsingarnar með því að skoða skrá yfir fjármálaþjónustu eða með því að hafa samband við FCA í síma +44 0800-111-6768. Vátryggingavörur sem Airbnb U.K. Services Limited sér um eru eftirlitsskyldar vörur. FPAFF405LC

  Upplýsingarnar í þessari grein gætu hafa breyst frá birtingu.

  Aðalatriði

  Airbnb
  4. feb. 2020
  Kom þetta að gagni?