Haltu áfram til að sjá tillögur að niðurstöðum

  Nýtt og endurbætt AirCover fyrir gestgjafa

  Vernd frá A til Ö. Alltaf innifalið og kostar aldrei neitt. Einungis á Airbnb.
  Höf: Airbnb, 11. maí 2022
  4 mín. lestur
  Síðast uppfært 17. nóv. 2022

  AirCover fyrir gestgjafa veitir vernd frá A til Ö í hvert sinn sem þú býður eignina þína á Airbnb. Nú er enn meiri vernd innifalin með staðfestingu á auðkenni gesta, bókunarskimun, eignavernd upp að 3 milljónum Bandaríkjadala, verðmætavernd og vernd fyrir bíla og báta innan lóðar.

  Staðfesting á auðkenni gests

  Traust samfélagsins okkar byggist á því að vita að bæði gestgjafar og gestir séu þeir sem þeir segjast vera. Við höfum útvíkkað staðfestingu á auðkenni til allra gesta sem bóka ferðir til 35 vinsælustu landanna og svæðanna á Airbnb—en það eru 90% af öllum bókunum. Við munum útvíkka staðfestingu á auðkenni til alls heimsins snemma árs 2023 svo að hún verður notuð fyrir 100% bókana hjá okkur.

  Við munum áfram skoða bakgrunn allra gesta í Bandaríkjunum fyrir fyrstu dvöl þeirra og athuga hvort bókunargestir séu á tilteknum vöktunar- eða viðurlagalistum.

  Við höfum einnig breytt kröfum fyrir hraðbókun í framhaldi af útvíkkun staðfestingar á auðkenni gesta. Frekari upplýsingar

  Frekari upplýsingar um staðfestingu á auðkenni gesta

  Tækni fyrir bókunarskimun

  Við erum að byrja með tækni til að skima bókanir en sem gagnast við að draga úr líkum á truflandi samkvæmum og eignatjóni í Bandaríkjunum og Kanada. Við prófuðum bókunarskimun í Ástralíu og komumst að því að óleyfilegum samkvæmum fækkaði um 35% meðan á prófunum stóð.

  Skimunartækni okkar metur um 100 þætti varðandi bókanir og lokar fyrir tilteknar bókanir til að draga úr líkum á truflandi samkvæmum og eignatjóni. Við ætlum að bæta þessari tækni við allar bókanir um allan heim snemma á árinu 2023.

  Frekari upplýsingar um bókunarskimun

  Aukin tjónavernd

  Í meira en áratug hefur Airbnb boðið gestgjöfum okkar markaðsleiðandi vernd gegn tjóni. Í dag bætum við þessari vernd við AirCover fyrir gestgjafa:

  • 3 milljón Bandaríkjadala eignavernd: Við erum að þrefalda eignaverndina úr 1 milljón Bandaríkjadala í 3 milljónir Bandaríkjadala—sem nær bæði yfir heimilið sjálft og innbúið.
  • List- og verðmunavernd: Við veitum vernd fyrir meira af dýrum listmunum, skartgripum og safngripum, sem hægt verður að gera við eða skipta út miðað við verðmat við tjón.
  • Bifreiða- og bátavernd: Við veitum tjónavernd fyrir bifreiðar, báta og önnur vatnsför sem er lagt eða geymt innan lóðar.

  Nýja verndin bætist við verndina sem er þegar innifalin með AirCover fyrir gestgjafa:

  • Öryggisaðstoð allan sólarhringinn: Ef þú óttast um öryggi þitt hefur þú aðgang að sérþjálfuðum öryggisfulltrúum, dag sem nótt, með einu pikki úr appinu okkar.
  • Vernd gegn tjóni vegna gæludýra: Við greiðum fyrir tjón af völdum gæludýra.
  • Endurgreiðsla vegna djúphreinsunar: Við endurgreiðum fyrir viðbótarþrif sé þeirra þörf eftir útritun gests, til dæmis vegna teppahreinsunar fagmanna.
  • Tekjutapsvernd: Við endurgreiðum þér tekjutap séu staðfestar bókanir á Airbnb felldar niður vegna tjóns af völdum gesta.
  Frekari upplýsingar um eignavernd gestgjafa

  Einfaldara endurgreiðsluferli

  Þið sögðuð okkur að endurgreiðsluferlið væri of flókið. Vegna athugasemda ykkar höfum við einfaldað endurgreiðsluferlið.

  Ef gestur veldur tjóni á fasteign eða munum er hægt að nota úrlausnarmiðstöðina okkar til að senda endurgreiðslubeiðni í nokkrum skrefum—og fylgjast með ferlinu frá beiðni til útborgunar. Beiðnin er fyrst send gestinum. Svari gesturinn hvorki né greiðir innan sólarhrings er hægt að fá þjónustuverið til að leysa úr málinu.

  Við endurgreiðum fljótt vegna tjóns af völdum gesta, yfirleitt innan tveggja vikna. Ofurgestgjafar njóta einnig forgangs og fá enn hraðari endurgreiðslu.

  1 milljón Bandaríkjadala ábyrgðartrygging gestgjafa

  Ábyrgðartrygging gestgjafa, sem er hluti af AirCover fyrir gestgjafa, veitir vernd ef svo ólíklega vill til að gestur verði fyrir meiðslum eða fyrir því að eigur skemmist eða þeim sé stolið í dvöl. Verndin nær einnig yfir fólk sem hjálpar til, svo sem samgestgjafa og ræstitækna.

  Myndist lagaleg ábyrgð veitir ábyrgðartrygging gestgjafa vernd vegna eftirfarandi:

  • Líkamstjóns gesta (eða annarra)
  • Tjóns eða þjófnaðar á munum gesta (eða annarra)
  • Tjóns af völdum gesta (eða annarra) á sameign eins og anddyri bygginga og fasteignum í nágrenninu

  Ef þú þarft að leggja fram kröfu notar þú einfaldlega inntakseyðublað vegna ábyrgðartryggingar. Við sendum upplýsingarnar frá þér til óháðs vátryggingafélags sem við treystum sem mun fela fulltrúa sínum að vinna úr kröfunni. Fulltrúinn mun leysa úr kröfunni samkvæmt vátryggingarskilmálunum.

  Ef þú ert upplifunargestgjafi nýtur þú verndar ábyrgðartryggingar upplifana.

  Frekari upplýsingar um ábyrgðartryggingu gestgjafa

  Uppfærslur á AirCover fyrir gestgjafa miðast við athugasemdir ykkar og við hvetjum ykkur til að segja okkur meira.

  Nánari upplýsingar um vetrarútgáfu Airbnb 2022

  AirCover fyrir gestgajafa eignavernd gestgjafa, ábyrgðartrygging gestgjafa og ábyrgðartrygging upplifana gilda hvorki um gestgjafa sem bjóða gistingu eða upplifanir í Japan þar sem gestgjafatrygging í Japan og upplifunartrygging í Japan gilda né um gestgjafa sem bjóða gistingu í gegnum Airbnb Travel LLC. Gestgjafavernd í Kína gildir fyrir gestgjafa sem buðu gistingu eða upplifanir á meginlandi Kína. Eignavernd gestgjafa tengist ekki ábyrgðartryggingu gestgjafa. Hafðu í huga að aðrir skilmálar, skilyrði og undanþágur gilda.

  Ef þú býður gistingu í Bretlandi er ábyrgðartrygging gestgjafa undir ábyrgð Zurich Insurance PLC og hún er gerð upp án nokkurs viðbótarkostnaðar fyrir gestgjafa í Bretlandi af Airbnb U.K. Services Limited, tilnefndum fulltrúa Aon U.K. Limited, sem er með heimild og undir eftirliti fjármálaeftirlitsins (FCA). Skráningarnúmer Aon hjá FCA er 310451. Þú getur staðfest upplýsingarnar með því að skoða skrá yfir fjármálaþjónustu eða með því að hafa samband við FCA í síma +44 0800-111-6768. Vátryggingavörur sem Airbnb U.K. Services Limited sér um eru eftirlitsskyldar vörur. FPAPC374TP

  Upplýsingarnar í þessari grein gætu hafa breyst frá birtingu.

  Airbnb
  11. maí 2022
  Kom þetta að gagni?