VÁTRYGGINGAYFIRLIT

Japönsk gestgjafatrygging

Hvað er japönsk gestgjafatrygging?

Japanska gestgjafatryggingin tekur til tilvika þar sem gestgjafinn* ber ábyrgð eða annan kostnað í tengslum við líkamstjón annarra eða skemmdir á eignum annarra vegna heimagistingar og tilvika þar sem gestgjafinn* verður fyrir tjóni vegna þess að eignir gestgjafans verða fyrir skemmdum í gistingu gestsins*. Tryggingarverndin gildir þegar ekki er hægt að leysa úr ágreiningi milli gestgjafans og gestsins og gestgjafinn hefur samband við Airbnb í þeim tilfellum sem eign gestgjafans er skemmd vegna dvalar gestsins.

Japanska gestgjafatryggingin er trygging sem Sompo Japan Insurance Inc. er vátryggjandi að.

Gestgjafar þurfa ekki að greiða iðgjald til að njóta góðs af japönsku gestgjafatryggingunni.

Skoðaðu eftirfarandi upplýsingar um tryggingavernd japönsku gestgjafatryggingarinnar.

Tryggingartímabil

Tryggingartímabil núverandi tryggingar er frá 31. júlí 2021 til 31. júlí 2022.

Umfang og skilyrði

Umfang og skilyrði þess að sækja um japanska gestgjafatryggingu

Japanska gestgjafatryggingin er greidd fyrir eyðileggingu á eignum gestgjafans og fyrir skaðabótaábyrgð eða annan kostnað gestgjafans í tengslum við meiðsli og eyðileggingu annarra eða eigna þeirra á þeim tíma sem heimagisting fer fram í skráningunni.

  1. Gjaldgeng gistiaðstaða

Japanska gestgjafatryggingin nær yfir skráninguna* sem gestgjafinn á, notar eða hefur umsjón með fyrir rekstur með heimagistingar.

(*) Með skráningu er átt við þá aðstöðu sem hefur verið samþykkt samkvæmt lögum um hótelrekstur, vottuð samkvæmt lögum um landsbundna áætlun um sérstök svæði, tilkynnt samkvæmt lögum um heimagistingu eða aðra aðstöðu þar sem samskonar gistirekstur fer fram, að því tilskildu að öllum eftirfarandi skilyrðum sé fullnægt: Aðstaðan er í eigu eða leigu gestgjafans, aðstaðan er skráð á vefsíðu Airbnb og aðstaðan er bókuð og notuð af einstaklingi sem hefur samþykkt þjónustuskilmála Airbnb og notað vefsíðu Airbnb. Gistiaðstaða felur í sér húsvagna, strætisvagna, húsbíla, trjáhús og aðra aðstöðu sem lagt er í stæði og notuð er sem gistiaðstaða. Þetta nær einnig yfir báta ef þeir eru notaðir sem gistiaðstaða.

  1. Gestgjafi/gestgjafar

Gestgjafar eru einstaklingar sem taka þátt í (*) rekstri fyrir heimagistingu.

  1. Gestur/gestir

Gestir eru notendur (*) rekstrarins fyrir heimagistingu, þar á meðal þeir sem notandinn hefur boðið og þeir sem nota reksturinn fyrir heimagistingu í sameiningu.

(*) Með rekstri fyrir heimagistingu er átt við hótelrekstur sem tilgreindur er í lögum um hótelrekstur (lög nr. 138 frá 1948), rekstur sem tilgreindur er í lögum um landsbundna áætlun um sérstök svæði (lög nr. 107 frá 2013), húsnæði eða gistirekstur sem tilgreindur er í lögum um gistirekstur (lög nr. 65 frá 2017) eða annan sambærilegan gistirekstur og hvers konar starfsemi sem fer fram innan eða utan slíkrar skráningar sem tengist ofangreindri þjónustu, sem fer fram í tengslum við viðskipti með stafrænum verkvangi Airbnb.

Tryggingarvernd (skilyrði varðandi skaðabótaábyrgð)

Efri mörk sem gilda á tryggingartímabilinu eru JPY 100.000.000 fyrir hvert slys.

Útilokun á tryggingarvernd

Helstu atriði sem gestgjafatrygging Japans nær ekki yfir (ákvæði um bætur vegna slysa með eignatjóni)

Atriði sem eru ekki innifalin í skráningunni:

Gjaldeyrir, peningar, eðalmálmur í stöng, seðlar eða verðbréf. Land, vatn eða önnur efni í eða á landinu; þetta á þó ekki við um endurbætur á landinu sem samanstanda af landslagshönnun, vegum og gangstéttum (en á við um allt viðbætt land eða land undir slíkum eignum) eða vatn sem er í lokuðum geymi, leiðslukerfi eða öðrum vinnslutækjum. Dýr, þar með talið, en ekki takmarkað við, búfé og gæludýr. Tré í rótum og uppskera. Bátar, flugvélar, geimför og gervihnettir; þetta á þó ekki við um báta sem ekki er stjórnað og eru notaðir sem skráning. Ökutæki; þó skal þetta ekki eiga við ökutæki sem er ekki í notkun og eru notuð sem skráning. Neðanjarðarnámur eða námugöng eða aðrar eignir innan slíkra náma eða ganga. Stíflur, skurðir og stíflugarðar. Eign í gegnumflutningi. Flutnings- og dreifilínur lengra en 305 metra frá skráningunni.

Helstu tilvik þar sem tryggingarfé fæst ekki:

Stríð, valdbeiting erlends lands, bylting, valdbeiting stjórnvalda, borgarastríð, vopnuð uppreisn eða önnur álíka atvik eða óeirðir. Tjón af völdum geislunar, sprengingar eða annars skaða vegna kjarnorkuviðbragða eða rýrnunar á kjarna kjarnaklofins eldsneytis eða kjarnakleyfs efnis, geislavirks efnis, geislasamsætu eða efnis sem er mengað af slíku efni, eða slyss sem rekja má til þess, að undanskildum kjarnaviðbrögðum eða rýrnun kjarna geislasamsætu til læknisfræðilegra, vísindalegra eða iðnaðarnota. Hryðjuverk. Raunveruleg eða hótuð skaðleg notkun eitraðra líffræðilegra eða efnafræðilegra efna. Tjón á skráningunni sem eiga sér stað á öðru tímabili en því sem gestir nota skráninguna á. Tjón vegna viljandi misferlis eða vítaverðrar vanrækslu gestgjafa o.s.frv.

Helstu tilvik þar sem tryggingarfé fæst ekki (ákvæði um bætur vegna bótaábyrgðar vegna tjóns)

Stríð, valdbeiting erlends lands, bylting, valdbeiting stjórnvalda, borgarastríð, vopnuð uppreisn eða önnur álíka atvik eða óeirðir. Tjón af völdum geislunar, sprengingar eða annars skaða vegna kjarnorkuviðbragða eða rýrnunar á kjarna kjarnaklofins eldsneytis eða kjarnakleyfs efnis, geislavirks efnis, geislasamsætu eða efnis sem er mengað af slíku efni, eða slyss sem rekja má til þess, að undanskildum kjarnaviðbrögðum eða rýrnun kjarna geislasamsætu til læknisfræðilegra, vísindalegra eða iðnaðarnota. Tjón vegna viljandi misferlis gestgjafa. Ábyrgð gagnvart ættingjum sem búa hjá gestgjöfum. Ábyrgð vegna líkamlegrar fötlunar sem starfsmenn gestgjafa verða fyrir meðan þeir vinna fyrir gestgjafa. Í þeim tilvikum sem gerður er sérstakur samningur um bætur vegna tjóns milli gestgjafa og annars aðila ákvarðast bótaskyldan af slíkum samningi. Ábyrgð vegna frárennslis eða losunar. Ábyrgð vegna faglegra vinnubragða lögmanna, skráðra erlendra lögmanna, vottaðra opinberra endurskoðenda, skattaendurskoðenda, arkitekta, hönnuða, land- og húsnæðisrannsakenda, dómsritara, stjórnsýsluritara, dýralækna eða annarra álíka. Ábyrgð vegna vörslu, notkunar eða stjórnunar flugvéla, bifreiða, báta eða ökutækja fyrir utan skráninguna, að undanskildu tjóni vegna notkunar eða stjórnunar bifreiðar eða báts fyrir utan aðstöðuna þegar slík bifreið eða bátur eða ökutæki er notað fyrir utan aðstöðuna sem skráning. Ábyrgð vegna byggingarframkvæmda á leigðri aðstöðu, svo sem endurbætur, stækkun eða niðurrif, að undanskildu því þegar gestgjafinn starfar í þágu eigin fyrirtækis o.s.frv.

Tryggingarkröfur

Slysatilkynning

Ef gestgjafinn tekur eftir meiðslum eða eignatjóni gests eða þriðja aðila ætti gestgjafinn að láta Airbnb vita tafarlaust vegna þess að slíkt gæti verið tryggt. Ef gestgjafinn verður var við skemmdir á eignum sem gestgjafinn á eða hefur umsjón með ætti sá hinn sami einnig að láta Airbnb vita ef hann og gesturinn komast ekki að samkomulagi um lausn málsins innan 72 klst. frá því að fyrst var haft samband við gestinn vegna þess að slíkt gæti verið tryggt.

Beiðni um afhendingu vátryggingar

Þetta yfirlit fyrir japönsku gestgjafatrygginguna inniheldur ekki alla skilmála vátryggingarinnar. Hafðu samband við [Marsh Japan, Inc.](mailto: jp.airbnb@marsh.com) og láttu fylgja með aðgangsupplýsingar þínar að Airbnb til að óska eftir afriti af tryggingunni.

Vátryggingafélag

Sompo Japan Insurance Inc.