Aflaðu þér tekna af rýminu þínu án þess að þurfa að standa í allri vinnunni
Nú getur þú fengið aðstoð gestgjafa á staðnum við að sjá um eignina þína á Airbnb til að afla aukatekna.
Gestgjafi getur hjálpað með allt
Gestgjafinn þinn getur haft umsjón með aðföngum þegar þú ert ekki í bænum eða hefur ekki tíma til þess.
Gestgjafar úr hverfinu þekkja staðinn
Gestgjafar geta komið með ábendingar varðandi hverfið til gesta þannig að gestirnir geti heimsótt sömu verslanir og heimafólkið.
Mikil þekking á Airbnb
Þú kemur til með að vinna með gestgjöfum sem vita hvað þarf til að ná árangri á Airbnb og skilja að hverju gestir leita á ferðalagi.
Á staðnum þegar þörfin kallar
Ef þú hefur gestgjafa úr nágrenninu geturðu hjálpað gestum þínum fljótt og vel þegar þeir þurfa á því að halda.
Þrautreynd gestrisni
Allir gestgjafar hverjum stað hafa sitt eigið lag við gestaumsjón. Þeir eru öðrum innblástur vegna ábyrgðarkenndar sinnar, reynslu og hugvitssemi.
Athugaðu hvað þú gætir unnið þér inn
Gestgjafagjald er yfirleitt á bilinu 10%-20% af bókunartekjum. Skoðaðu hvað þú gætir unnið þér inn með þeirra hjálp.

Testimonial
Shou
Shou
Með samgestgjafa getum við aukið framboðið á eigninni okkar og erum því með fleiri bókanir á mánuði.
Shou

Heimilið er þitt en viðkomandi sinnir gestunum

Airbnb byggir á trausti
USD 1.000.000 gestgjafaábyrgð
Gestgjafaábyrgðin er vernd fyrir heimili þitt og innbú ef óhöpp verða. Allir gestgjafar með skráningu á Airbnb eiga rétt á þessari vernd án nokkurs aukakostnaðar. Þú þarft ekki að gera neitt til að skrá þig.
Gestgjafatrygging
Gestgjafatryggingu er ætlað að vernda þig gegn skaðabótaábyrgð ef gestir hjá þér meiða sig eða valda eignatjóni. Hún er sjálfkrafa innifalin og tengd aðgangi þínum að Airbnb.
Jafningjarýni
Allir gestir og gestgjafar eru með notandalýsingu með mynd. Að ferð lokinni gefst öllum tækifæri til að skrifa umsögn. Umsagnir hvetja gesti til að koma fram við gestgjafa og heimili þeirra af virðingu.
Airbnb byggir á trausti
USD 1.000.000 gestgjafaábyrgð ·  Gestgjafatrygging ·  Jafningjarýni
Viltu hafa tekjur af því að vera gestgjafi fyrir hverfið?